11:43 PM

வாசகர்களுக்கு ஒரு செய்தி!

தற்பொழுது இந்த தளம் முகவரி மாற்றப்பட்டு இந்த முகவரியில்இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
புதிய முகவரி www.writerbala.blogspot.com

என்றும் அன்புடன்
ஜெயகாந்தன்...