7:39 AM

பாலகுமாரன் எழுதிய புத்தகங்கள்1 சின்ன சின்ன வட்டங்கள் - சிறுகதைத் ெதாகுப்பு.

2. ஏதோ ஒரு நதியில் - குறுநாவல் மற்றும் சிறுகைதகள்

3. மெர்க்குரிப் பூக்கள்

4. மெளனேம காதலாக

5. அகல்யா

6. பச்சை வயல் மனது

7. இரும்பு குதிரைகள்

8. நீ வருவாயென

9. என்றென்றும் அன்புடன்

10. விட்டில் பூச்சிகள்

11. உள்ளம் கவர் கள்வன்

12. நிலாக்கால மேகம்

13. கொம்புத் தேன்

14. கைரேயார முதைலகள்

15. கடற்பாலம்

16. ஆனந்த வயல்

17. மரக்கால்

18. என் மனது தாமைரப்பூ

19. தாயுமானவன்

20. என் கண்மணி

21. செவ்வரளி

22. வில்வமரம்

23. யானை வேட்டை

24. நிழல் யுத்தம்

25. நிலாவே வா

26. இனி என் முறை

27. ஆசை என்னும் வேதம்

28. நானே எனக்கொரு போதிமரம்

29. முன்கைதச் சுருக்கம்

30. ைக வீசம்மா ைக வீசு

31. பந்தயப் புறா

32. பலா மரம்

33. ஒரு காதல் நிவந்தம்

34. இரண்டாவது சூரியன்

35. ேமய்ச்சல் ைமதானம் – ஒரு குறுநாவல் மற்றும் சிறுகைதகள் , கட்டுைரத் ெதாகுப்பு

36. தலையைணப் பூக்கள்

37. பயணிகள் கவனிக்கவும்

38. முதல் யுத்தம்

39. சுக ஜீவனம்

40. ஆருயிேர மன்னவேர

41. உன்னிடத்தில் என்ைனக் ெகாடுத்ேதன்

42. இனிெயல்லாம் சுகேம

43. மாைலேநரத்து மயக்கம்

44. கனவுகள் விற்பவன்

45. கண்ணாடி ேகாபுரங்கள்

46. உயிர்ச்சுருள்

47. தண்ணீர் துைற

48. விசிறி சாமியார் - கைதகளும், கவிைதகளும்

49. ஆைசக்கடல்

50. இனிது இனிது காதல் இனிது

51. வர்ண வியாபாரம்

52. கல்யாண மாைல

53. ெதாப்புள் ெகாடி

54. உள்ளம் விழித்தது ெமல்ல

55. ஈரக்காற்று

56. இனி இரவு எழுந்திரு

57. காதல் ெவண்ணிலா

58. என் அன்புக்காதலா

59. சிேநகமுள்ள சிங்கம்

60. ேபாராடும் ெபண்மணிகள் - உண்ைமக் கைதகள் மற்றும் கட்டுைரத் ெதாடர்.

61. கானல் தாகம்

62. என்னருகில் நீ இருந்தால்

63. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு ேசதி

64. என் கல்யாண ைவேபாகம்

65. அடுக்கு மல்லி

66. இரவல் கவிைத

67. நீ ெபளர்ணமி

68. கனவுக் குடித்தனம்

69. காற்றுக்ெகன்ன ேவலி

70. வன்னி மரத்தாலி

71. ெதம்மாங்கு ராஜ்ஜியம்

72. ெநல்லுச் ேசாறு

73. ெசந்தூரச் ெசாந்தம்

74. புருஷ விரதம்

75. ஒரு வழிப் பாைத

76. முள் முடிச்சு

77. கிருஷ்ண அர்ஜூனன்

78. அப்பா

79. அன்புக்கு பஞ்சமில்ைல

80. தாலி பூைஜ

81. திருமணத் தீவு

82. ெநல்லுக்கு இைறத்த நீர்

83. மாக்ேகாலம்

84. மீட்டாத வீைண

85. கடேலாரக் குருவிகள்

86. உறவில் கலந்து உணர்வில் நைனந்து – கட்டுைரத் ெதாடர்

87. பகல் விளக்கு

88. என்றும் மாறா ெவண்மை இது

89. ஒரு ெபால்லாப்புமில்ைல

90. ேநற்று வைர ஏமாற்றினாள்

91. மணல் நதி

92. மானஸ ேதவி

93. நந்தா விளக்கு

94. திருப்பூந்துருத்தி

95. கல்யாணத் ேதர் - கட்டுைரத் ெதாடர்

96. என்னவேள அடி என்னவேள

97. ெபரிய புராணக் கைதகள் - சிறுகைதத் ெதாகுப்பு

98. கற்றுக் ெகாண்டால் குற்றமில்ைல - கட்டுைரத் ெதாடர்

99. காதற் கிளிகள்

100. கண்ேண கைலமாேன101. நல்ல முன்பனிக்காலம்

102. சுழற் காற்று

103. பணம் காய்ச்சி மரம்

104. ெநளி ேமாதிரம்

105. என்னுயிர் ேதாழி

106. என் அன்புள்ள அப்பா

107. ெபண்ணாைச

108. மஞ்சக்காணி

109. ெவற்றிைலக் ெகாடி

110. பவிஷு

111. என் கண்மணித் தாமைர

112. மஞ்சள் வானம்

113. முந்தாைன ஆயுதம்

114. ேநசமில்லாதவர்கள்

115. தாஸி

116. என்னுயிரும் நீயல்லேவா

117. பவழ மல்லி

118. கல்லூரிப் பூக்கள்

119. கல் திைர

120. ஆனந்த ேயாகம்

121. காதல் வரி

122. ஏேனா ெதரியவில்ைல

123. தனேரைக

124. ஆலமரம்

125. அன்புள்ள மான்விழிேய

126. சரிைக ேவட்டி

127. இனிது இனிது காதல் இனிது

128. குரு - கட்டுைரத் ெதாகுப்பு

129. புருஷ வதம்

130. மைனயாள் சுகம்

131. புஷ்பக விமானம்

132. காதல் ஒத்திகை

133. நிகும்பைல

134. போகன்வில்லா

135. வாலிப வேடம்

136. ராஜ கோபுரம்

137. காசு மாலை

138. முத்துக்கேளா பெண்கள்

139. சிம்மாசனம்

140. தனிமைத் தவம்

141. மனக் கோயில்

142. காதற் பெருமான்

143. தங்கக்கை

144. எங்கள் காதல் ஒரு தினுசு

145. பட்டாபிஷேகம்

146. கள்ளி

147. காதல் அரங்கம்

148. கனவு கண்டேன் தோழி

149. ஞாபகச்சிமிழ் - கட்டுரைத் தொடர்

150. சரிகைக் கனவுகள் - கட்டுரைத் தொடர்

151. அகல் விளக்கு - கட்டுரைத் தொடர்

152. கைத கைதயாம் காரணமாம் - கட்டுரைத் தொடர்

153. பேய்க்கரும்பு

154. முதிர் கன்னி

155. ெபான் வட்டில்

156. என் அன்பு மந்திரம்

157. பூசு மஞ்சள்

158. அன்பரசு

159. கடவுள் வீடு

160. எனக்குள் பேசுகிறேன் - கட்டுரைத் தொடர்

161. அமுதை பொழியும் நிலவே

162. உடையார் - ஆறு பாகங்கள்

163. திருஞானசம்பந்தர்

164. கல்யாணத் தேர்

165. உச்சித் திலகம்

166. அரச மரம்

167. மனசே மனசே கதவைத் திற

168. இனிய யட்சினி

169. ரகசிய சிநேகிதியே

170. என் அன்புக் காதலா

171. பூந்ேதாட்டம்

172. பழமுதிர் குன்றம்

173. இரண்டாவது கல்யாணம்

174. குங்குமத் தேர்

175. வெள்ளைத் தாமைர

176. ஜீவ நதி

177. ஆன்மீகக் கட்டுரைகள்

178. அமிர்த யோகம்

179. உத்தமன்

180. மீண்டும் மீண்டும் வா

181. கொஞ்சும் புறாவே

182. துணை

183. குயிலே..குயிலே

184. அப்பம் வடை தயிர்சாதம்

185. சக்தி

186. ஞானியர் கதைகள்

187. கர்ணனின் கதைகள்

188. காலடித்தாமரை

189. சுந்தர காண்டம்

190. பொன்னார் மேனியனே

191. இது தான் வயசு காதலிக்க

192. தோழன்

193. மாவிலைத் தோரணம்

194. சக்ரவாஹம்

195. பிரம்புக்கூடை

196. கூடு

197. திருமணமான என் தோழிக்கு - கட்டுரைத் தொடர்

198. காதல் சொல்ல வந்தேன்

199. துளஸி

200. அத்திப்பூ201. அருகம்புல்

202. மனம் உருகுதே

203. காதல் சிறகு

204. பிருந்தாவனம்

205. காசும் பிறப்பும்

206. பொய்ய்மான்

207. ஏழாவது காதல்

208. நான்காம் பிறை

209. வேட்டை

210. அவரும் அவளும்

211. கடிகை

212. ஆயிரம் கண்ணி

213. செப்புப்பட்டயம்

214. காமேதனு

215. சரவிளக்கு

216. அம்பையின் கதை

217. தங்கச்சுருள்

218. தாழம்பூ

219. சரஸ்வதி

220. வாழையடி வாழை

221. கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை

222. திருவடி

223. குன்றிமணி

224. கிருஷ்ண மந்திரம்

225. கருணை மழை

226. குருவழி - கட்டுரைத் தொடர்

227. அம்மாவும் சில கட்டுரைகளும்

228. எனது ஆன்மீக அனுபவங்கள்

229. என்னைச் சுற்றி சில நடனங்கள்

230. தேடிக் கண்டு கொண்டேன்

231. காதலாகிக் கனிந்து

232. காதல் ரேகை

233. எழில்

234. விழித்துணை


(நன்றி பாலகுமாரன் பேசுகிறார் வலை பூக்கள் தளம்.)

8 comments:

பத்மா said...

good.nalla muyarchi.keep it up and thanks

Ramesh.R. said...

i had learned many books of balakumaran.I had a learned what is life only through his writings. Thanks to him.R.Ramesh

sowri said...

நன்றிகள் பல உங்களுடைய இந்த முயற்சிக்கி. I would like to buy the whole collection once i complete reading for my future generation. so far i have read around 60 books. Good that i have the checklist from you:)

Jayakanthan R. said...

ஊக்கப்படுத்திய பத்மா, ரமேஷ், சௌரி மற்றும் பாலா அவர்களுக்கு நன்றி.

saravana said...

JAI U HAVE DONE A GOOD JOB GREAT I GOT MY CHECK LIST NEXT TIME I COME TO INDIA I COMPLETE MY COLLECTION THANK YOU

Jayakanthan R. said...

Thank You Mr.Saravanan

chef sridhar said...

please let us know about the latest novel of Bala sir, i ve been trying in higgin bothams last week, i ve not find anything new with them.... also where shall we get the entire list of sir books,,,

kbsen said...

how to get Great Mr. Bala's novels online.....